GIỚI THIỆU CHUNG

 Trường được thành lập vào 09/09/2007 theo quyết định 45/09 UBND Huyện Châu Thành.